Artykuł Profesora J. Węca w "Rocznikach Nauk Społecznych"

W numerze 3/2016 "Roczników Nauk Społecznych" ukazał się artykuł kierownika projektu JMC EUCRIS, prof. dr. hab. Janusza Węca, pt. Niemcy wobec reformy ustrojowej strefy euro. Artykuł jest w otwartym dostępie - zachęcamy do przeczytania.

Abstrakt: Celem badawczym artykułu jest analiza stanowiska Niemiec wobec realizowanej od 2012 r. przez Unię Europejską reformy ustrojowej strefy euro. Na początku należy postawić hipotezę badawczą, że rząd federalny, tamtejsze instytucje finansowe oraz gospodarcze, jako jedni z głównych beneficjentów integracji gospodarczej i walutowej realizowanej w ramach Unii Europejskiej, były nie tylko żywotnie zainteresowane rozwiązaniem kryzysu zadłużeniowego strefy euro, ale także starały się efektywnie oddziaływać na dynamikę zmian ustrojowych w strefie. W ślad za tym należy postawić następujące pytania badawcze: po pierwsze, jakie było stanowisko koalicji rządowej i opozycji parlamentarnej wobec kryzysu zadłużeniowego strefy euro?; po drugie, czy rząd federalny postulował jedynie reformę ustrojową strefy euro czy też kompleksową reformę całej Unii Europejskiej?; po trzecie, jaki był realny wpływ rządu niemieckiego na przebieg kryzysu i negocjacji legislacyjnych w sprawie zmian ustrojowych w strefie euro? W pierwszej części artykułu dokonano oceny wprowadzanej w życie przez Unię Europejską w latach 2012-2016 – i wciąż trwającej – reformy ustrojowejstrefy euro. W drugiej części zrekonstruowano debatę publiczną w Niemczech na temat założeń projektowanej reformy (2011-2012) oraz jej dotyczasowej realizacji (2012-2016). Natomiast w części trzeciej omówiono wpływ rządu RFN na dynamikę kryzysu zadłużeniowego strefy euro oraz przebieg unijnego procesu legislacyjnego, którego celem miała być gruntowna reforma ustroju strefy.

Data opublikowania: 11.10.2017
Osoba publikująca: Adam Kirpsza