Publikacja dr. Adama Kirpszy w niemieckim wydawnictwie Nomos

Informujemy, że w niemieckim wydawnictwie Nomos ukazała się publikacja członka zespołu JMC EUCRIS, dr. Adama Kirpszy, pt. Together or separately? Explaining voting cohesion between the Polish and German Members of the European Parliament. Stanowi ona rozdział pracy zbiorowej pt. Common Values. Discussing German and Polish Perceptions of European Integration, której redaktorem jest Weronika Priesmeyer-Tkocz. Celem publikacji dr. A. Kirpszy jest analiza czynników wpływających na zgodność głosowań polskich i niemieckich posłów do Parlamentu Europejskiego.

Abstrakt (w języku angielskim):

The article seeks to answer the following question: what factors cause that Polish and German MEPs vote together or separately in the European Parliament? The aim is to identify the main reasons and areas of compliance and discrepancies among these countries during the voting in this institution. For this reason, several hypotheses were delineated and tested statistically using a fractional logit on a dataset containing 1982 votes during the seventh EP term (2009-2014). The analysis has showed that the voting cohesion between Polish and German MEPs is higher when: 1) the rapporteur is from one of these countries and at the same time belongs to one of the two largest political groups - EPP or S&D; 2) a higher majority is required to adopt legislative act; 3) the vote is concerned with proposals related to foreign affairs, agriculture, development, internal market as well as legal affairs. On the other hand, the Polish and German MEPs are less likely to vote together when: 1) a salient proposal is voted; 2) the rapporteur is a member of the EPP and is not a Pole or German; 3) the voting attendance rate of the Polish and German MEPs is high; 4) the voted proposal is concerned with environment, health and food security; women’s rights and gender equality; international trade; industry, energy and research; civil liberties, justice and home affairs; constitutional affairs, as well as regional policy. The analysis has also showed that Polish and German MEPs are not socialized and their cooperation needs improvement.

Abstrakt (w jezyku polskim):

Artykuł stara się odpowiedzieć na następujące pytanie: jakie czynniki powodują, że polscy i niemieccy deputowani głosują zgodnie lub rozbieżnie w Parlamencie Europejskim? Celem jest zidentyfikowanie głównych obszarów zgodności i rozbieżności między tymi krajami w czasie głosowań w tej instytucji. W artykule postawiono kilka hipotez na ten temat, które przetestowano statystycznie za pomocą ułamkowego logitu na zbiorze danych zawierającym 1982 głosowań mających miejsce podczas siódmej kadencji PE (2009-2014). Analiza wykazała, że ​​spójność polskich i niemieckich posłów do PE jest wyższa, gdy: 1) sprawozdawca projektu pochodzi z jednego z tych krajów, a jednocześnie należy do jednej z dwóch największych grup politycznych - EPP lub S&D; 2) do przyjęcia aktu ustawodawczego wymagana jest wyższa większość; 3) głosowane są projekty dotyczące spraw zagranicznych, rolnictwa, rozwoju, rynku wewnętrznego oraz spraw prawnych. Z drugiej strony, polscy i niemieccy deputowani rzadziej głosują zgodnie, gdy: 1) głosowanie dotyczy projektu ważnego dla UE; 2) sprawozdawca jest członkiem EPP i nie jest Polakiem ani Niemcem; 3) frekwencja w głosowaniu polskich i niemieckich posłów do PE jest wysoka; 4) głosowane są projekty dotyczące środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa żywnościowego; prawa kobiet i równości płci; handlu międzynarodowego; przemysłu, energii i badań; swobód obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; kwestii konstytucyjnych, a także polityki regionalnej. Analiza wykazała również, że polscy i niemieccy posłowie do PE nie są zsocjalizowani, a ich współpraca wymaga poprawy.

Data opublikowania: 03.01.2018
Osoba publikująca: Adam Kirpsza