Artykuł Prof. Janusza Węca w "Politei"

Informujemy, że w najnowszym numerze czasopisma "Politeja" (nr 4(49)/2017) ukazał się artykuł członka zespołu JMC EUCRIS, Prof. dr. hab. Janusza Węca pt. Niemcy wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej w latach 2011-2016. Jak czytamy w abstrakcie: "Celem badawczym pracy jest ocena stanowiska Niemiec, w tym rządu federalnego i opozycji parlamentarnej, wobec kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej w latach 2011‑2016. Pierwsza część pracy przedstawia przebieg kryzysu migracyjnego w prezentowanym okresie. W drugiej części omówiono ewolucję stanowiska koalicji rządowej i opozycji parlamentarnej w Niemczech wobec pierwszej fazy kryzysu w latach 2011‑2014. Trzecia część została poświęcona analizie stanowiska rządu federalnego i opozycji parlamentarnej wobec drugiej fazy kryzysu w latach 2015‑2016. Natomiast w części czwartej zaprezentowano wpływ rządu niemieckiego na reformę polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej oraz dynamikę kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej w latach 2015‑2016. Wbrew dotychczasowym ocenom w literaturze autor formułuje hipotezę badawczą, że rząd federalny nie zarządzał kryzysem migracyjnym w Unii Europejskiej, ale raczej działał w afekcie i tym samym przyczynił się do pogłębienia kryzysu. Tak było niewątpliwie w kulminacyjnym momencie kryzysu, czyli w okresie od września 2015 r. do marca 2016 r. Mimo to rząd niemiecki starał się wywierać i uzyskał istotny wpływ na reformę polityki imigracyjnej i azylowej Unii Europejskiej w latach 2015‑2016".

Abstrakt (w języku angielskim):

The aim of this research paper is to evaluate the position of Germany, includingt he federal government and the parliamentary opposition, as regards the migration crisis in the European Union in the years 2011‑2016. The first part of the article presents the course of the migration crisis in the presented time period. The second part discusses the evolution of the position of the governing coalition and the parliamentary opposition in Germany towards the first phase of the crisis in the years 2011‑2014. The third part has been dedicated to analysing the position of the federal government and the parliamentary opposition towards the second phase of the crisis in the years 2015‑2016. The fourth part presents the influence of the German government on the reform of the immigration and asylum policies, as well as the dynamics of the migration crisis in the European Union in the years 2015‑2016. The author formulates a research hypothesis that the federal government did not control the migration crisis in the European Union but rather acted impulsively, thereby contributing to its deepening.

Data opublikowania: 19.03.2018
Osoba publikująca: Adam Kirpsza