Artykuł dr. Adama Kirpszy w "Przeglądzie Politologicznym"

Informujemy, że w najnowszym numerze "Przeglądu Politologicznego" (2/2018) ukazał się artykuł członka zespołu JMC EUCRIS, dr. Adama Kirpszy, pt. "Czy współpraca się opłaca? Wpływ koalicji z Niemcami na sukces Polski w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej". Artykuł jest w otwartym dostępie. Zachęcamy do przeczytania.

Abstrakt (w języku polskim):

Celem artykułu jest analiza, czy zawieranie koalicji z Niemcami wpływa na sukces Polski w procesie legislacyjnym UE. Przetestowano dwie hipotezy: 1) jeśli preferencje Polski oraz Niemiec są zgodne, to sukces Polski jest większy; 2) koalicja z Niemcami zapewnia Polsce większy sukces w obszarach o szczególnym znaczeniu dla Warszawy, to jest: w rolnictwie, energii, środowisku, sprawach wewnętrznych oraz wspólnym rynku. Hipotezy przetestowano za pomocą metody ilościowej – regresji liniowej na bazie DEU II. Uzyskano następujące wnioski. Po pierwsze, budowanie koalicji polsko-niemieckiej w UE jest niezmiernie skomplikowane ze względu na wyraźną sprzeczność preferencji obu państw. Po drugie, mimo to budowanie koalicji z Niemcami jest dla Polski niezmiernie opłacalne. Analiza wykazała, że gdy Polska zawiera sojusz z Niemcami, to jej sukces w procesie legislacyjnym UE widocznie wzrasta. Po trzecie, zawiązywanie koalicji z Niemcami jest szczególnie opłacalne w politykach UE, które są kluczowe z punktu widzenia interesów Polski, czyli w rolnictwie, energii, sprawach wewnętrznych oraz wspólnym rynku. Jedynym wyjątkiem jest obszar ochrony środowiska.

Abstrakt (w języku angielskim):

The purpose of the article is to analyze whether building a coalition with Germany affects Poland’s success in the EU’s legislative process. Two hypotheses are tested: (1) when Polish and German preferences are homogenous, Poland’s legislative success is greater; (2) the coalition with Germany ensures Poland’s greater success in the areas of particular significance to Warsaw, that is in agriculture, energy, environment, home affairs and the single market. The above hypotheses are tested using a quantitative method of a linear regression. Regression calculations are based on the DEU II dataset. The results are as follows. First, forming a Polish-German coalition in the EU’s lawmaking is extremely tricky due to strong divergences of both countries’ preferences. Second, building a coalition with Germany is particularly beneficial for Poland, nevertheless. The analysis shows that when Poland enters an alliance with Germany, its success in the EU’s legislative process significantly increases. Third, building a coalition with Germany is very profitable for Poland in these policy areas which are crucial from the perspective of Poland’s interests, namely in agriculture, energy, home affairs and the single market. The only exception is the environment.

Data opublikowania: 08.08.2018
Osoba publikująca: Adam Kirpsza