Artykuł Prof. Janusza Węca w "Przeglądzie Zachodnim"

Informujemy, że w najnowszym numerze "Przeglądu Zachodniego" (1/2018) ukazał się artykuł kierownika projektu JMC EUCRIS, prof. dr. hab Janusza Węca, pt. "Perspektywy zmian ustrojowych w Unii Europejskiej do 2025 r. Implikacje dla Polski". Artykuł jest w otwartym dostępie. Zachęcamy do przeczytania.

Abstrakt (w języku polskim):

Celem badawczym pracy jest krytyczna analiza zaplanowanej do 2025 r. reformy ustrojowej Unii Europejskiej, w szczególności reformy strefy euro, zmian w polityce społecznej UE, reformy wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE oraz zmian w finansach UE. Autor przyjmuje dwie hipotezy badawcze. Pierwsza z nich opiera się na założeniu, że reforma ustrojowa wzmocni Unię Europejską. Natomiast druga hipoteza stanowi, że reforma ta będzie miała istotny wpływ na przyszłą pozycję Polski w UE. W związku z tym Autor formułuje także wnioski i rekomendacje dotyczące korzyści i zagrożeń dla Polski, wynikających z planowanej reformy UE.

Abstrakt (w języku angielskim):
 
The research objective of the paper is to critically analyze the system reform of the European Union planned by 2025, in particular the reform of the eurozone, changes in EU social policy, reform of the EU Common Security and Defence Policy, and changes in EU finances. The author formulates two research hypotheses. The first is based on the assumption that the systemic reform will strengthen the European Union. However, the second hypothesis is that this reform will have a significant impact on Poland’s future position in the EU. In this context, the author also formulates conclusions and recommendations on the benefits and dangers for Poland resulting from the planned EU reform.
Data opublikowania: 15.10.2018
Osoba publikująca: Adam Kirpsza