Ukazała się publikacja pod redakcją dr Agnieszki Nitszke i prof. Janusza Węca

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Księgarnia Akademicka ukazała się publikacja pt. Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019 pod redakcją prof. dr hab. Janusza Węca i dr Agnieszki Nitszke. Monografia została przygotowana w ramach grantu Jean Monnet Chair EUCRIS: European Union in Crisis: What is Wrong and How to Fix It?, przyznanego Profesorowi J. Węcowi przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii Europejskiej.

Parlament Europejski, którego rola i pozycja w systemie politycznym Unii Europejskiej sukcesywnie w procesie rozwoju integracji wzrastała, znajduje się dzisiaj w centrum europejskiego procesu decyzyjnego. Traktat lizboński uczynił z Parlamentu Europejskiego równoprawnego z Radą UE prawodawcę. To z kolei oznacza zwiększony wpływ Parlamentu na określanie polityk sektorowych UE, czyli wymierny efekt działalności Unii Europejskiej, poprzez który obywatele „obcują” z Unią na co dzień. (...) 

Podczas prac Parlamentu Europejskiego VIII kadencji podejmował on szereg działań i inicjatyw, z których jedne kończyły się sukcesem, inne zaś porażką. W ocenie minionej kadencji PE najczęściej wymienia się dokonania związane z dalszą liberalizacją w ramach rynku wewnętrznego. W tym kontekście wspomina się o zniesieniu roamingu, zakazie geoblokowania, dążeniu do eliminacji tzw. podwójnych standardów oraz rozszerzeniu dostępu do szerokopasmowego Internetu. Jednak zakres podejmowanych działań i inicjatyw był znacznie bogatszy.

Prezentowana publikacja jest efektem współpracy badaczy z pięciu ośrodków akademickich w Polsce – Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Warto podkreślić interdyscyplinarny charakter prezentowanych badań – w zbiorze znalazły się teksty politologiczne, socjologiczne oraz prawnicze, co pozwoliło na wielopoziomową analizę pozycji i roli Parlamentu Europejskiego oraz umożliwiło zbudowanie kompleksowego obrazu tej instytucji. Do prac nad publikacją zostali zaproszeni zarówno doświadczeni i uznani badacze, jak i badacze młodszego pokolenia, doktoranci i studenci, przyjmując, że obraz Parlamentu Europejskiego nie będzie pełny i obiektywny bez spojrzenia nań przez pokolenie, które dorastało już w UE.

                                                                                           (fragment Wstępu)

 

Książka znajduje się w otwartym dostępie. Zachęcamy do przeczytania!

A. Nitszke, J. Wec (red.), Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019

 

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2019
ISBN 978-83-8138-088-1 
DOI: https://doi.org/10.12797/9788381380881
Strony: 434
Język publikacji: polski

Data opublikowania: 10.08.2019
Osoba publikująca: Adam Kirpsza