Artykuł dr. Adama Kirpszy w czasopiśmie za 200 pkt. ( "West European Politics")

Z radością informujemy, że w czasopiśmie "West European Politics" ukazał się artykuł członka zespołu JMC EUCRISdr. Adama Kirpszy, pt. Not so independent? The effect of Commissioners’ attributes on EU member states’ bargaining success. Artykuł analizuje, w jaki sposób narodowość i partyjność komisarzy Komisji Europejskiej (KE) wpływają na sukces negocjacyjny państw członkowskich w procesie stanowienia prawa UE. Opierając się na teorii pryncypał-agent (PAT), postawiono hipotezy przewidujące, że kraje posiadające narodowe i polityczne związki z komisarzem odpowiedzialnym za negocjowanie danego projektu osiągają wyższy poziom sukcesu niż pozostałe, i to nawet gdy stanoiwsko całej KE w sprawie danego projektu jest sprzeczne z ich preferencjami. Twierdzenia te są testowane przy użyciu regresji liniowej wielorakiej na bazie danych DEUIII. Ogółem, analiza empiryczna dowodzi, że państwo odnosi większy sukces negocjacyjny, gdy właściwy komisarz pochodzi z tego państwa lub należy do tej samej grupy politycznej Parlamentu Europejskiego co jedna z partii rządzących w tym państwie. Co więcej, więzi narodowe między komisarzem a państwami łagodzą negatywny wpływ niezgodności preferencji z KE na sukces tych państw. Artykuł wnosi wkład do literatury, pokazując, że komisarze nie są niezależnymi, lecz raczej politycznymi aktorami, którzy mogą działać autonomicznie i skutecznie realizować preferencje swoich krajów i partii.

„West European Politics” jest jednym z najlepszych czasopism europeistycznych na świecie indeksowanym w bazach SCOPUS i Web of Science. Posiada Impact Factor (IF) wynoszący 4.055 (dla 2021 r.) i znajduje się w pierwszym kwartylu (Q1) najlepszych czasopism z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych. Na liście czasopism punktowanych MEiN periodykowi temu przypisano 200 pkt., czyli najwięcej z możliwych.

Zachęcamy do przeczytania!

Abstract

This study investigates how nationality and partisanship, two personal attributes of Commissioners, influence member states’ bargaining success in EU law making. Building on principal-agent theory, it is expected that countries with close national and political linkages to the Commissioner responsible for negotiating a proposal are more successful in attaining their preferred outcomes. The hypotheses are tested using a linear regression model on the DEUIII dataset. Overall, the analysis demonstrates that a state has more bargaining success when the responsible Commissioner comes from that state or is affiliated with the same European Parliament party group as one of the governing parties in that state. Moreover, shared national ties moderate the detrimental effect of preference disagreements with the Commission on states’ success. The study contributes to the literature by showing that Commissioners are not independent but political actors who can act autonomously and successfully pursue the preferences of their home countries and parties.