MEPDAT7

Baza składa się ze zmiennych na temat wszystkich posłów (MEPs - Members of the European Parliament) do Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji (lata 2009-2014). Źródłem informacji był portal VoteWatch oraz strona internetowa Parlamentu Europejskiego. Deputowanych opisano za pomocą takich kategorii jak, m.in.:

 • wiek
 • płeć
 • narodowość
 • liczba uzyskanych sprawozdań (ustawodawcze, nieustawodawcze, ZPU, SPU, CNS, APP, BUD)
 • lojalność w głosowaniach wobec grupy politycznej i narodowej
 • frekwencja w głosowaniach
 • pełnienie ważnych funkcji w Parlamencie
 • doświadczenie
 • ekspertyza
 • liczba zgłoszonych poprawek
 • i innych.

Pierwotna baza danych powstała w ramach projektu „Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014)” prowadzonym w Uniwersytecie Jagiellońskim i koordynowanym przez dr. Adama Kirpszę (członka zespołu JMC EUCRIS), mgr. Pawła Musiałka i mgr. Dariusza Stolickiego. Została ona zweryfikowana oraz uzupełniona o dodatkowe zmienne w ramach grantu Jean Monnet Chair.

Baza  w formacie .xlsx (excel):

MEPDAT7

EUDEC

Baza EUDEC (European Union Decision-Making) zawiera informacje na temat zmiennych dotyczących 1218 aktów prawnych UE, które spełniają cztery warunki:

 • są aktami ustawodawczymi (tylko rozporządzenia, dyrektywy i decyzje oraz decyzje ramowe);
 • zostały przyjęte w zwykłej procedurze ustawodawczej (współdecydowaniu) i w specjalnej procedurze ustawodawczej (w konsultacji);
 • zostały uchwalone w czasie piątej i szóstej kadencji Parlamentu Europejskiego (1 maj 1999 r. – 6 czerwiec 2009 r.);
 • były przedmiotem minimum jednej poprawki Parlamentu Europejskiego.

W/w akty prawne opisano za pomocą takich zmiennych jak:

 • procedura legislacyjna
 • obecność trilogu
 • ważność
 • czytanie projektu
 • Rada i komisja PE właściwa w sprawie projektu
 • pilność projektu
 • rok uchwalenia aktu prawnego
 • rodzaj aktu prawnego
 • cechy sprawozdawcy
 • zapracowanie prezydencji
 • i inne.

Baza w formicie .xlsx (excel):

EUDEC

POLGER_EP

Baza POLGER_EP zawiera informacje na temat kluczowych głosowań nad poprawkami i rezolucjami legislacyjnymi Parlamentu Europejskiego, które miały miejsce na posiedzeniach plenarnych tej instytucji w latach 2009-2014 (siódma kadencja PE). Głosowania te opisano za pomocą takich zmiennych jak m.in. zgodność polskich i niemieckich posłów, charakterystyka projektu legislacyjnego (materia, ważność), cechy sprawozdawcy projektu (narodowość, frakcja), frekwencja w głosowaniu.

Pierwotna baza danych została skonstruowana przez mgr. Dariusza Stolickiego w ramach projektu „Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014)”. Została ona zweryfikowana oraz uzupełniona o dodatkowe zmienne w ramach grantu z Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

POLGER_COUNCIL

Baza zawiera informacje na temat wyników głosowań nad projektami legislacyjnymi Unii Europejskiej, które miały miejsce w Radzie UE w latach 2009-2014. Umieszczono w niej przede wszystkim dane, w jaki sposób każde państwo członkowskie głosowało w sprawie danego projektu (za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu). Oprócz tego baza zawiera inne zmienne, m.in. siłę głosu państwa, procedurę (COD, CNS), charakterystykę projektu (materia, ważność), obecność debaty ministerialnej, zaangażowanie parlamentów narodowych w ramach procedur kontroli parlamentarnej oraz dialogu politycznego, kraj prezydencji, forma aktu prawnego (rozporzadzenie, dyrektywa, decyzja) czy cechy sprawozdawcy. Dane zostały zaczerpnięte z czterech źrodeł: Rejestru Publicznego Rady, IPEX-u, Eur-Lex oraz OEIL (Obserwatorium legislacyjnego Parlamentu Europejskiego). Dane zostały zebrane przez dr. Adriana Gorgosza w ramach grantu z Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

POLGER_DEU

Baza POLGER_DEU została skonstruowana na podstawie bazy DEU II (Decision-Making in the European Union) stworzonej przez Roberta Thomsona i jego współpracowników (zob. Thomson et alt, 2012). Uzupełniono ją o dodatkowe zmienne związane z procesem legislacyjnym UE, m.in. obecność pakietowania, ważność projektu, i inne. Baza zawiera informacje o 128 najbardziej kontrowersyjnych kwestiach legislacyjnych, które pojawiły się po 2004 r. w toku negocjowania najważniejszych aktów ustawodawczych UE. Umieszczono w niej: 1) stanowiska państw członkowskich (w tym Polski i Niemiec), Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej w sprawie każdej kwestii legislacyjnej; 2) poziomy ważności danej kwestii dla każdego aktora, 3) końcowy wynik negocjacji nad daną kwestią. Każda z tych informacji została wyrażona w skali 0-100. Baza powstała w ramach grantu z Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

EUROAD

Baza zawiera informacje na temat śmiertelnych wypadków drogowych we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2014. Dane zostały zebrane ze strony internetowej DG MOVE (Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu). W bazie znajdują się również informacje na temat cech charakterystycznych systemu transportowego każdego państwa członkowskiego, m.in. udział autostrad, ekspresówek oraz pozostałych dróg, długość autostrad oraz linii kolejowych, limity prędkości, dopuszczalny poziom alkoholu we krwi, obecność systemu punktów karnych, poziom motoryzacji czy poziom zagęszczenia dróg pojazdami.