Dr Adam Kirpsza

Adam Kirpsza - doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Odbył liczne kursy i staże metodologiczne z zakresu technik statystycznych (m.in. modele GLM, modelowanie wielopoziomowe, obsługa R, STATA i SPSS, programowanie w Pythonie) na Uniwersytetach w Bambergu, Lublanie i Budapeszcie (CEU).

W 2014 r. obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznego programu badawczego, która otrzymała trzy nagrody: Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie; Nagrodę Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych za najlepszą pracę doktorską w zakresie nauk o polityce; Nagrodę Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich za najlepszą pracę doktorską z zakresu studiów europejskich.

W 2016 r. opublikował w Wydawnictwie Naukowym Scholar monografię pt. Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, która otrzymała dwa wyróżnienia: Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych za najlepszą oryginalną monografię naukową z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych oraz nominację do finału Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.​ 

Czterokrotny zdobywca Nagrody im. Prof. Michała Cezarego Rostworowskiego w 2019 r. (za artykuł pt. How to Win the Brussels Game? Explaining the European Parliament's Success under the Co-decision), w 2020 r. (za artykuł pt. With whom to cooperate in Brussels? The effect of coalition-building with the Three Seas Initiative, Visegrad Group and Germany on Poland’s success in EU lawmaking), w 2021 r. (za artykuł pt. Better together? Explaining Poland's and Germany's bargaining success in EU lawmaking) oraz w 2022 r. (za artykuł pt. Time is of the essence: Explaining the duration of European Union lawmaking under the co-decision procedure). Obecnie jest członkiem Kapituły tej Nagrody.

Dwukrotny laureat Konkursu Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich na najlepszy artykuł opublikowany w latach 2019-2020 (II miejsce za artykuł pt. Better together? Explaining Poland's and Germany's bargaining success in EU lawmaking) oraz 2021-2022 (III miejsce za artykuł: Time is of the Essence. Explaining the Duration of European Union Lawmaking under the Co-decision Procedure). W 2017 r. jego artykuł pt. Warunki sukcesu poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej, ("Przegląd Europejski" 2016, nr 2, s. 48-69) wygrał I edycję Konkursu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych na najlepszy polskojęzyczny politologiczny artykuł naukowy.

Zdobywca pięciu grantów: NCN PRELUDIUM na projekt EUDEC (2014-2016), NCN SONATA na projekt PACKAGE (2016-2021), NCN OPUS na projekt EUVIS (2021-2024) oraz Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki na projekty POLGER (2016-2019) i EUWEIMAR (2022-2024). Wykonawca w projekcie JMC EUCRIS (2016-2019) realizowanym w ramach grantu Jean Monnet Chair przyznanego przez Komisję Europejską (kierownik projektu: prof. dr hab. Janusz Węc). Zdobywca mini-grantu na projekt EUPERSON w I edycji Konkursu dla nauczycieli akademickich na minigranty w ramach działania 2. (Incentives) POB Society of the Future w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ferszt-Buynoski oraz Małopolskiej Fundacji "Sapere Auso". Był dwukrotnie (w latach 2016/2017 oraz 2018/2019) wyróżniony nagrodą dydaktyczną za wysoką jakość pracy dydaktycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego pięciu dyplomantów otrzymało Nagrodę Dziekana WSMiP UJ za najlepsze prace licencjackie.

Autor ok. 50 publikacji oraz ekspertyz, m.in. dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych i krajowych organizowanych przez uznane towarzystwa naukowe, m.in. IPSA, ECPR, EISA, CEEISA czy UACES. Członek następujących stowarzyszeń: IPSA (International Political Science Association), ECPR (European Consortium for Political Research), EISA (European International Studies Association), UACES, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Zainteresowania naukowe:

 • statystyka
 • integracja europejska
 • proces podejmowania decyzji
 • polityki publiczne
 • prawo UE
 • ustrój UE
 • metodologia badań empirycznych
 • status prawny mniejszości narodowych i etnicznych 

Publikacje

I. Monografie:

 1. Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, Warszawa 2016;
 2. Skazani na siebie? Opłacalność współpracy Polski i Niemiec w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, Kraków 2019
 3. Posłowie w pracy. Analiza funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, Kraków 2019;

II. Redakcja lub współredakcja monografii lub syntez:

 1. Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), Kraków 2015 (razem z P. Musiałkiem i D. Stolickim);
 2. Kryzys w Unii - Unia w kryzysie?, Kraków 2013 (razem z G. Stachowiakiem);
 3. Podsumowanie prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej, Kraków 2012 (razem z G. Stachowiakiem);

III. Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Not so independent? The effect of Commissioners' attributes on EU member states' bargaining success, "West European Politics" 2023, online first (IF = 4.055);
 2. Quid Pro Quo. The Effect of Issue Linkage on Member States' Bargaining Success in European Union Lawmaking, "Journal of Common Market Studies" 2023, vol. 61, no. 2, pp. 323-343 (IF = 3.990);
 3. Time is of the Essence. Explaining the Duration of EU Lawmaking under the Co-decision Procedure, "International Political Science Review" 2022, vol. 43, no. 4, pp. 564-579 (IF = 2.232);
 4. A colossus with feet of clay? Assessing Germany's prevalence in European Union lawmaking, "International Politics" 2021, vol. 58, no. 6, p. 864-883 (IF = 1.164);
 5. Better together? Explaining Poland's and Germany's bargaining success in EU lawmaking, "Comparative European Politics" 2020, vol. 18, no. 5, p. 729-750 (IF=2.010);
 6. Hegemon czy przegrany? Analiza sukcesu Niemiec w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2020, nr 2, s. 7-28;
 7. Evaluating the impact of the Lisbon Treaty on the European Union’s legislative productivity, "Politeja" 2018, nr 54, s. 229-241;
 8. How to Win the Brussels Game? Explaining the European Parliament’s Success under the Co-Decision, "World Political Science" 2018, vol. 14, no. 1, p. 123-144;
 9. Czy współpraca się opłaca? Wpływ koalicji z Niemcami na sukces Polski w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, "Przegląd Politologiczny" 2018, nr 2, s. 121-138;
 10. Warunki sukcesu poprawek Parlamentu Europejskiego w zwykłej procedurze ustawodawczej, „Przegląd Europejski” 2016, nr 2, s. 48-69;
 11. Szara eminencja Konferencji Międzyrządowych. Rola Sekretariatu Generalnego Rady w negocjowaniu traktatów Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2016, nr 4, s. 51-72;
 12. Skuteczność poprawek Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji (specjalnej procedurze ustawodawczej), "Politeja" 2015, nr 3, s. 417-442;
 13. Koordynatorzy grup politycznych w Parlamencie Europejskim, "Przegląd Zachodni" 2015, nr 1, s. 103-124;
 14. Analiza zjawiska wczesnych nieformalnych porozumień legislacyjnych w zwykłej procedurze ustawodawczej, "Studia Europejskie" 2013, nr 4, s. 101-132;
 15. Legislative Challenges for the European Union after the treaty of Lisbon entered into force, "Western Review/Przegląd Zachodni" 2013, no. I, special issue, pp. 185-208;
 16. Charakterystyka konsultacji jako specjalnej procedury ustawodawczej Unii Europejskiej, "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2012, t. 46, nr 2, s. 107-130;
 17. Rada Ministrów bez ministrów? Wpływ struktury organizacyjnej Rady Unii Europejskiej na kształt procesu podejmowania decyzji: perspektywa konstruktywizmu społecznego, "Studia Europejskie" 2011, nr 4, s. 9-32;
 18. Formalnie słaby, nieformalnie silny. Pozycja Parlamentu Europejskiego w procedurze konsultacji na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia ustanawiającego zasady dobrowolnej modulacji płatności bezpośrednich, "Rocznik Integracji Europejskiej" 2011, nr 5, s. 335-356;
 19. Pozycja komisji Parlamentu Europejskiego w procesie legislacyjnym. "Legislacyjny kręgosłup" czy techniczny organ pomocniczy?, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2011, nr 4, s. 89-118;
 20. Duch d’Hondta w Strasburgu. Zasada proporcjonalnej dystrybucji stanowisk w Parlamencie Europejskim, "Przegląd Politologiczny" 2011, nr 3, s. 147-166;
 21. Wpływ kryzysu finansowego na proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, "Studia Polityczne" 2011, nr 28, s. 305-335;
 22. Podejmowanie decyzji w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywizmu społecznego, "Politeja" 2011, nr 3, s. 217-238;
 23. Skandynawski model „welfare state” na przykładzie Szwecji, „Nauki polityczne. Zeszyty Naukowe Koła Nauk Politycznych UJ” 2010, nr 6, s. 141-154

IV. Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Dobra zmiana? Wpływ wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2019 r. na sukces Polski w PE IX kadencji[w:] Podsumowanie VIII kadencji Parlamentu Europejskiego. Wyzwania integracji europejskiej w latach 2014-2019, pod red. A. Nitszke i J. Węca, Kraków 2019;
 2. With whom to cooperate in Brussels? The effect of coalition-building with the Three Seas Initiative, Visegrad Group and Germany on Poland’s success in EU lawmaking, [w:] A. Mania, M. Grabowski, T. Pugacewicz (eds.), Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and Conflict, Peter Lang Verlag, Berlin 2019;
 3. "Głosujemy razem czy oddzielnie?” Opłacalność dla Polski i Niemiec wzajemnej współpracy w Parlamencie Europejskim, [w:] Z. Czachór, T. Marcinkowski (red.), Polska - Niemcy - Unia Europejska w procesie zmian, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2019;
 4. Together or separately? Explaining voting cohesion between the Polish and German Members of the European Parliament, [w:] W. Priesmeyer-Tkocz (ed.), Common Values. Discussing German and Polish Perceptions of European Integration, Nomos, Baden-Baden 2017;
 5. Zastosowanie konstruktywizmu w wyjaśnianiu przebiegu i efektów procesu legislacyjnego Unii Europejskiej, [w:] Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, pod red. J. Czaputowicza, Warszawa 2015, s. 135-169;
 6. Porozumienia pakietowe w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej, [w:] Integracja europejska. Główne obszary badawcze, pod red. K. Wojtaszczyka, J. Tymanowskiego i P. Stawarza, Warszawa 2015, s. 137-149;
 7. "Nie chcę, ale muszę". Powody negocjowania aktów prawnych Unii Europejskiej w trilogach, [w:] Teorie i metody w studiach europejskich, pod red. K. Wojtaszczyka i J. Wiśniewskiej-Grzelak, Warszawa 2015, s. 97-118;
 8. Analiza aktywności posłów do Parlamentu Europejskiego siódmej kadencji w zakresie frekwencji w głosowaniach, pytań parlamentarnych i przemówień plenarnych, [w:] Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), pod red. A. Kirpszy, P. Musiałka i D. Stolickiego, Krakow 2015;
 9. Selekcja sprawozdawców w siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego, [w:] Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), pod red. A. Kirpszy, P. Musiałka i D. Stolickiego, Krakow 2015;
 10. Utrata kontroli nad procesem decyzyjnym w Parlamencie Europejskim na przykładzie procesu uchwalania rozporządzenia w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej, [w:] Kryzys w Unii - Unia w kryzysie?, pod red. A. Kirpszy i G. Stachowiaka, Kraków 2013, s. 113-147;
 11. Zastosowanie regresji logistycznej w studiach nad Unią Europejską, [w:] Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej, pod red. K. Ławniczaka, Warszawa 2013, s. 11-32;
 12. Biometryczna identyfikacja tożsamości ludzkiej w świetle standardów praw człowieka: przykład paszportu biometrycznego, [w:] Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, pod red. J. Jaskierni, Warszawa 2013, s. 495-511;
 13. Wpływ prezydencji polskiej na kształtowanie prawodawstwa unijnego, [w:] Podsumowanie prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej, pod red. A. Kirpszy i G. Stachowiaka, Kraków 2012, s. 117-128;
 14. Ocena prezydencji polskiej z perspektywy zarządzania procesem legislacyjnym w Radzie, [w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, pod red. S. Konopackiego, Toruń 2012, s. 164-183;
 15. Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle europejskich standardów ochrony praw człowieka, [w:] Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka, pod red. J. Jaskierni, Toruń 2012, s. 743-762;
 16. Czy struktura filarowa Unii Europejskiej została zlikwidowana? Analiza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE w świetle postanowień Traktatu z Lizbony, [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa i prawa oraz aksjologia demokracji i praw człowieka. Tom 5, pod red. R. Czarnego i K. Spryszaka, Toruń 2012, s. 276-295;
 17. Prognozy dotyczące podejmowania decyzji w Radzie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony - krytyka modelu międzyrządowego, [w:] Kto jest suwerenem? Kontrowersje wokół Traktatu z Lizbony, pod red. M. Burzyka, M. Podniesińskiego i M. Rysiewicza, Kraków 2012, s. 135-172;
 18. Proces podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej z perspektywy konstruktywistycznego programu badawczego, [w:] Metodologia badań europejskich, pod red. K. Wojtaszczyka i T. Kownackiego, Warszawa 2011, s. 40-50;
 19. Relacje transatlantyckie w zakresie biometryzacji przepływu osób z perspektywy Unii Europejskiej i Polski, [w:] Współczesne relacje transatlantyckie, pod red. J. Ciska, Kraków 2010, s. 22-43;
 20. Zukunftsbilder einer Nachbarschaft Szenarien zu den deutsch-polnischen Beziehungen im Jahr 2020, [w:] Zwischen Skepsis und Vertrauen. Die deutsch-polnischen Beziehungen im Wandel, pod red. K. Mazurek i T. Mehlhausena, Krakow 2010, s. 91-100;
 21. Implikacje wydarzeń z 11 września 2001 r. dla rzeczywistości politycznej z perspektywy konstruktywizmu, [w:] Świat po katastrofie. Materiały pokonferencyjne, pod red. D. Kliabanaua, W. Kudeli-Świątek, U. Trojanowskiej i A. Wawrzyńczaka, Kraków 2010, s. 99-118;
 22. Rosyjsko-japoński spór o Wyspy Kurylskie z perspektywy konstruktywistycznej, [w:] Pojedynek o hegemonię w podwubiegunowym świecie, pod red. P. Sosnowskiego i W. Wesołowskiego, Warszawa 2010, s. 72-126;
 23. Status mniejszości narodowych i etnicznych w prawie europejskim i polskim, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne, pod red. J. Kihl, J. Piechy, M. Galona, A. Gorgosza i T. Pawłuszki, Kraków 2008, pp. 7-35;
 24. Tarcza antyrakietowa z perspektywy teorii stosunków międzynarodowych, [w:] Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową Polski. Konsekwencje umieszczenia elementów systemów obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. M. Chorośnickiego i A. Gruszczaka, Kraków 2008, s. 19-84;
 25. Globalizacja kultury na podstawie badań Światowego Sondażu Wartości i koncepcji Ronalda Ingleharta, [w:] Globalizacja w społeczeństwach rozwijających się. Różne wymiary i konsekwencje kontaktów międzykulturowych, Kraków 2008, s. 9-27.

V. Recenzje

 1. Recenzja książki "Parlament Europejski po traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania" pod red. Józefa Fiszera, „Politeja” 2015, nr 3 (35), s. 471-475;
 2. Recenzja książki "Bilans pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej" pod red. Józefa Fiszera, „Studia Europejskie” 2015, nr 3.

VI. Raporty

 1. Raport: Jak zwiększyć poziom czytelnictwa w Polsce?, Klub Jagielloński, Kraków 2016.

.