Dr Agnieszka Nitszke

Agnieszka Anna Nitszke, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych. Adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Wiceprezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Autorka monografii Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych. Studium porównawcze oraz artykułów poświęconych partiom politycznym w Europie i integracji europejskiej.

Zainteresowania naukowe:

 • integracja europejska i pozaeuropejska;
 • polityki Unii Europejskiej;
 • partie i systemy partyjne;
 • agencje Unii Europejskiej;
 • systemy polityczne i partyjne państw niemieckojęzycznych;
 • Szwajcaria i jej relacje z UE.

Publikacje

A. Monografie:

 1. Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych. Studium porównawcze [The principles of federalism in the German-speaking Countries: a comparative study of federal regimes in Switzerland, Germany and Austria], Kraków 2013, pp. 210.

B. Redakcja lub współredakcja monografii lub syntez:

 1. Polityki europejskie. Perspektywa finansowa 2014-2020 [European policies: the financial perspective of the EU 2014-2020], Kraków 2015, pp. 294;
 2. Naturalnie neutralna. Polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej [Naturally Neutral: the foreign policy of the Swiss Confederation], Kraków 2014, pp. 148;
 3. Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych [New strategies for the New Century. Limits and possibilities of regional and global integration], Kraków 2013 (ed. with M. Chorośnicki, J. Węc, A. Czubik, A. Głogowski et al.), Kraków, pp. 690.

C. Artykuły w czasopismach naukowych: 

 1. Kompetencje budżetowe Parlamentu Europejskiego [Budgetary powers of the European Parliament], “Politeja” 2015, no. 3, pp. 381-399;
 2. Wpływ ośrodków eksperckich na kształtowanie polityki bezpieczeństwa w Polsce [The role of expertise centres in shaping the security policy of Poland], „Przegląd Politologiczny" 2015, no. 2, pp. 59-73;
 3. The Swiss model of Federalism. Some lessons for the European Union, „Przegląd Politologiczny" 2014, no. 3, pp. 19-33;
 4. The theory of federalism: the features of the federal order of the state, ,Politeja" 2008, no. 2, pp. 415-434.

D. Rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Brytyjska Partia Konserwatywna wobec procesu integracji europejskiej, [w:] Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne: księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, pod red. R. Kłosowicza, G.M. Kowalskiego, T. Wieciecha i in. [The British Conservative Party towards the European integration proces, [in:] Constitutionalism, doctrines, political parties : the book dedicated to Professor Andrzej Zięba, ed. by R. Kłosowicz, G.M. Kowalski, T. Wieciech ed al.], Kraków 2016, pp. 587-597;
 2. Perspektywy finansowe Unii Europejskiej, [w:] Polityki europejskie. Perspektywa finansowa 2014-2020, pod red. A. Nitszke [Finacial perspectives of the European Union, [in:] European policies: the financial perspective of the EU 2014-2020, ed. by A. Nitszke], Kraków 2015, pp. 9-22;
 3. Budżet Unii Europejskiej, [w:] Polityki europejskie. Perspektywa finansowa 2014-2020, pod red. A. Nitszke [Budget of the European Union, [in:] European policies : the financial perspective of the EU 2014-2020, ed. by A. Nitszke] Kraków 2015, pp. 23-40.
 4. Włodzimierz Aleksander Czerkawski, [w:] Księga Jubileuszowa Nauk Politycznych, pod red. A. Zięby [Włodzimierz Aleksander Czerkawski, [in:]  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, pp. 55-69;
 5. Szwajcarska Partia Ludowa a polityka zagraniczna Szwajcarii, [w:] Naturalnie neutralna. Polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej, pod red. A. Nitszke [Swiss People's Party and the foreign policy of Switzerland, [in:] Naturally Neutral: the foreign policy of the Swiss Confederation, ed. by A. Nitszke], Kraków 2014, pp. 81-97;
 6. Polityczne implikacje kryzysu gospodarczego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, [w:] Kryzys w Unii – Unia w kryzysie, pod red. A. Kirpszy i G. Stachowiaka [Political implications of the economic crisis in the Member States of the European Union, [in:] Crisis in the EU – EU in crisis?, ed. by A. Kirpsza and G. Stachowiak], Kraków 2013, pp. 33-52;
 7. Przywództwo polityczne w Unii Europejskiej – traktaty i praktyka, [w:] Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie, pod red. M. Hartlińskiego [The political leadership in the European Union in the treaties and practice, [in:] Political leadership in Poland and in the world, ed. by M. Hartliński], Olsztyn 2013, pp. 291-321;
 8. Polityka azylowa Unii Europejskiej. Między idealizmem a realizmem, [w:] Dylematy strategiczne XXI wieku, pod red. R. Kłosowicza, B. Szlachty i J. Węca [European asylum policy: between idealism and realism, [in:] Strategic Dilemas in 21th Century, ed. by R. Kłosowicz, B. Szlachta, J. Węc], Kraków 2013, pp. 353-365;
 9. Partie protestu w Niemczech. W poszukiwaniu kryterium wyróżniającego, [w:] Partie polityczne w Polsce i w Europie. Struktury, funkcje, strategie w zmieniającym się otoczeniu, pod red. A. Pacześniak i M. Wincławskiej [Protest Parties in Germany: in search of definitional criteria, [in:] Political parties in Poland and in Europe. Structures, functions, strategies in changing environment, ed. by A. Pacześniaka and M. Wincławska], Toruń 2013, pp. 83-104;
 10. Przemiany węgierskiego systemu partyjnego po wyborach parlamentarnych w 2010 roku, [w:] Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń, pod. red. A. Czwołka, M. Nowak-Paralusz i K. Gawron-Tabor [Transformation of the Hungarian party system after the parliamentary elections in 2010, [in:] Parties and party systems in Central Europe. Two decades of experience, ed. by A. Czwołek, M. Nowak-Paralusz and K. Gawron-Tabor], Toruń 2013, pp. 135-158;
 11. Europejska Polityka Sąsiedztwa jako element strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, [w:] Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, pod red. M. Chorośnickiego, J. Węca, A. Czubik, A. Głogowskiego, I. Krzyżanowskiej-Skowronek, A. Nitszke, E. Szczepankiewicz-Rudzkiej i M. Tarnawskiego [European Neighborhood Policy as an element of the European Security Strategy, [in:] New strategies for the New Century. Limits and possibilities of regional and global integration, ed. by M. Chorośnicki, J. Węc et al.], Kraków 2013, pp. 463-477;
 12. Obraz polskiej prezydencji w mediach zagranicznych, [w:] Podsumowanie polskiej prezydencji w Radzie UE, pod red. A. Kirpszy i G. Stachowiaka [Images of the Polish presidency in foreign media, [in:] The Summary of the Polish Presidency in the Council of the European Union, ed. by. A. Kirpsza and G. Stachowiak], Kraków 2012, pp. 183-217;
 13. System partyjny Cypru, [w:] Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, pod red. B. Kosowskiej-Gąstoł [Party system of Cyprus, [in:] Party systems of the EU Member States, ed. by. B. Kosowska-Gąstoł], Kraków 2010, pp. 55-69;
 14. System partyjny Hiszpanii, [w:] Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, pod red. B. Kosowskiej-Gąstoł [Party system of Spain, [in:] Party systems of the EU Member States, ed. by. B. Kosowska-Gąstoł], Kraków 2010, pp. 149-164;
 15. System partyjny Niemiec, [w:] Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, pod red. B. Kosowskiej-Gąstoł [Party system of Germany, [in:] Party systems of the EU Member States, ed. by. B. Kosowska-Gąstoł], Kraków 2010, pp. 241-258;
 16. System partyjny Węgier, [w:] Systemy partyjne państw Unii Europejskiej, pod red. B. Kosowskiej-Gąstoł [Party system of Hungary, [in:] Party systems of the EU Member States, ed. by. B. Kosowska-Gąstoł], Kraków 2010, pp. 345-360;
 17. Wpływ instytucjonalizacji partii politycznych w Szwajcarii na ich stosunek do integracji europejskiej, [w:] Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej. Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie, pod red. B. Wiśniewskiej-Paź [Institutionalization of Swiss political parties and their attitude to the European integration, [in:] Swiss phenomenon and the European Union. Causes and effects of the special position of the Swiss Confederation in Europe, ed. by. B. Wiśniowska-Paź], Warszawa 2009, pp. 45-64.