Niemcy wobec reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2002-2016 (autor: Prof. Janusz Węc)

Monografia przedstawia ewolucję stanowiska Niemiec wobec reformy Unii Europejskiej w latach 2002-2016. W szczególności celem badawczym pracy jest analiza stanowiska rządu niemieckiego wobec reformy traktatowej Unii w latach 2002-2007, a następnie zmian w prawie pochodnym w latach 2012-2016, spowodowanych kryzysem zadłużeniowym strefy euro i kryzysem migracyjnym Unii. W ślad za tym cezury rozprawy wyznaczają wydarzenia związane ze zwołaniem Konwentu w sprawie przyszłości Europy w 2002 r., z drugiej zaś strony proces reformy ustrojowej strefy euro oraz zmian w polityce imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych i polityce azylowej Unii Europejskiej do 2016 r. Autor formułuje w rozprawie trzy hipotezy badawcze. Pierwsza z nich opiera się na założeniu, że rząd federalny odegrał pierwszoplanową rolę w reformie traktatowej Unii Europejskiej w latach 2002-2005 oraz 2005-2007, której skutkiem było nie tylko wewnętrzne i zewnętrzne wzmocnienie Unii, lecz również bardzo korzystny dla Niemiec nowy układ sił w mechanizmie podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej i Radzie Europejskiej. Druga hipoteza badawcza zakłada, iż rząd federalny wywarł nie tylko realny wpływ na dynamikę kryzysu zadłużeniowego strefy euro, ale także na kształt reformy ustrojowej strefy w latach 2012-2016, co doprowadziło do znaczącego wzmocnienia pozycji Niemiec w Unii Europejskiej w sensie ekonomicznym i politycznym. Trzecia hipoteza badawcza stanowi, iż błędne decyzje rządu niemieckiego w walce z kryzysem migracyjnym w Unii Europejskiej, zwłaszcza zakończona niepowodzeniem próba zarządzania nim, ale także styl prowadzenia polityki wobec pozostałych państw członkowskich w związku z reformą polityki imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych i polityki azylowej Unii, doprowadziły do osłabienia pozycji Niemiec w tej organizacji międzynarodowej.

W ślad za tym autor zamierza w monografii odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: po pierwsze, z jakimi propozycjami w sprawie reformy traktatowej Unii Europejskiej występowali przedstawiciele Niemiec podczas obrad Konwentu (2002-2003) oraz konferencji międzyrządowych z lat 2003-2004 i 2007; po drugie, jakich zmian w prawie pochodnym domagał się rząd niemiecki w związku z reformą ustrojową strefy euro w latach 2012-2016 oraz reformą polityki imigracyjnej, kontroli granic zewnętrznych i polityki azylowej Unii Europejskiej w latach 2015-2016?; po trzecie, które z niemieckich propozycji były dla rządu federalnego priorytetowe i dlaczego?; po czwarte, jak skuteczni byli przedstawiciele Niemiec i czy zdołali każdorazowo przeforsować swoje postulaty?; po piąte, jakie były podobieństwa i różnice w stanowiskach partii koalicji rządowych i opozycji parlamentarnej wobec analizowanych wydarzeń?

Książka jest w otwartym dostępie. Zachęcamy do przeczytania:

J.Węc_Niemcy wobec reformy ustrojowej UE w latach 2002-2016